پیغام و پرستش – پرستش خدا آغاز حکمت است

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 31 آگوست, 2014