پرستش در روح يا درشريعت – مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده – 13.05.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: