پيغام پرستشی – ايستادن در جلال خدا – 01.07.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: