پیغام و پرستش – آزادی ایران یک حقیقت است

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 10 سپتامبر, 2023