پیغام و پرستش – احساس میکنی به آخر خط رسیدی؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 نوامبر, 2023