پیغام و پرستش – از قانونهای آسمان آگاه باش

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 31 ژانویه, 2021