پیغام و پرستش – ایمان خشکیده مرا به روغن محبتت آغوشته کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 20 آگوست, 2023