پیغام و پرستش – این همه زن ستیزی برای چیست ؟ای زن نسل تو و جایگاه تو مبارک هست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 5 مارس, 2023