پیغام و پرستش – ای خالق نیکو مرا برای چه منظوری به این دنیا آوردی؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 مارس, 2023