پیغام و پرستش – ای خداوند بیا و بر سرودهای تازه قلبم جلوس کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 1 می, 2022