پیغام و پرستش – ای سرزمین من بشنو،چون نهالی نو شکوفه خواهی آورد

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 9 اکتبر, 2022