پیغام و پرستش – ای سرورم عیسی پادشاهی کردن را به من بیاموز

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 فوریه, 2023