پیغام و پرستش – ای فرزند در حضور پدر آسمانی خود استراحت کن و آرامی بیاب

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 14 مارس, 2021