پیغام و پرستش – ای محبوبه من بیا – مراسم ویژه نوروز سال ۲۵۸۱

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 20 مارس, 2022