پیغام و پرستش – ای مسیح بر حیطه زندگی من سلطنت کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 27 مارس, 2022