پیغام و پرستش – ای پدر درون مرا شیرین کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 4 سپتامبر, 2022