پیغام و پرستش – باران نان و پیاله

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 26 نوامبر, 2023