پیغام و پرستش – با شکرگزاری زمین زیر پایت را وسیع گردان

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 7 نوامبر, 2021