پیغام و پرستش – بدنبال طریق های خدا هستی یا کارهای دست تو را ؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 فوریه, 2023