پیغام و پرستش – به زودی دریافت خواهی کرد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 نوامبر, 2023