پیغام و پرستش – به کمک تو نیاز دارم ای خداوند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 18 ژوئن, 2023