پیغام و پرستش – تایید روح القدس و قدرت شفا

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 24 ژانویه, 2021