پیغام و پرستش – تمجید کن خدایی که برای تو الشدای هست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 3 آوریل, 2022