پیغام و پرستش – توبه و بازگشت کنید تا ایام استراحت فرا رسد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 14 نوامبر, 2021