پیغام و پرستش – جلال خدا , پرستشی با روح مکاشفه است

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 28 مارس, 2021