پیغام و پرستش – جلسه ملاقات با خدا و شراکت در شام خداوند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 2 آوریل, 2021