پیغام و پرستش – حرمت پادشاه و دریافت ارث از او

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 3 دسامبر, 2023