پیغام و پرستش – خاکمان را به اقتدار نام مسیح پس میگیریم

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 15 می, 2022