پیغام و پرستش – خداوندا از من استفاده کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 17 اکتبر, 2021