پیغام و پرستش – خداوندا سهم من در این انتظار چیست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 31 اکتبر, 2021