پیغام و پرستش – خداوندا قلب و فکر منو برای پذیرش وعده هایت آماده کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 9 ژانویه, 2022