پیغام و پرستش – خداوندا قوز و خمیدگی های منو بردار

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 2 می, 2021