پیغام و پرستش – خداوندا من دیگه چه کار کنم که درها باز بشه؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 7 می, 2023