پیغام و پرستش – خداوندا وقتی در درد و مصیبت هستم چطور ترا پرستش کنم؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 5 فوریه, 2023