پیغام و پرستش – خداوندا چشمان منو بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب ببینم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 14 فوریه, 2021