پیغام و پرستش – خداوند سبت و آرامی من است, سلاه

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 8 می, 2022