پیغام و پرستش – خداوند چرا من در زندگی روحانیم در جا میزنم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 13 مارس, 2022