پیغام و پرستش – خداوند چشمان قلبم را بگشا

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 7 فوریه, 2021