پیغام و پرستش – خدایا چرا منو از این شرایط بیرون نمیاری؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 29 ژانویه, 2023