پیغام و پرستش – خدا را در عمقها تجربه کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 7 مارس, 2021