پیغام و پرستش – در ابتدا خدا ….. ساخت

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 دسامبر, 2021