پیغام و پرستش – در جایگاه عدالت بایست و قانونهای آسمان را بکار بگیر

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 سپتامبر, 2021