پیغام و پرستش – در حضور یهوه کمال خوشی است

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 8 آگوست, 2021