پیغام و پرستش – در خانه چه داری؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 29 اکتبر, 2023