پیغام و پرستش – در دردها تسلی ترا می جویم

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 16 اکتبر, 2022