پیغام و پرستش – در عدالت بکار

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 5 نوامبر, 2023