پیغام و پرستش – در چیزهای بسیار اندیشه میکنی ای فرزند

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 11 ژوئن, 2023