پیغام و پرستش – دل قدردان و شکرگزار هست چه دلی است؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 11 اکتبر, 2015