پیغام و پرستش – زمان،زمان تشویق و تسلی و بناست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 20 نوامبر, 2022