پیغام و پرستش – سهم کلیسا در شرایط سخت ایران چیست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 23 اکتبر, 2022